Co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027

Co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Z niniejszego artykułu, który stanowi wstęp do naszego nowego cyklu artykułów o Nowej Perspektywie finansowej, dowiesz się jakie są podstawowe założenia nowej Polityki Spójności. 


Jakie są nowe cele polityki spójności?

Podstawowym dokumentem, który pozwala określić priorytetowe kierunki wydatkowania środków unijnych w Polsce, jest Umowa Partnerstwa. W najbliższych latach Polska będzie realizować działania w ramach pięciu celów polityki spójności oraz jednego celu dodatkowego, umożliwiającego obywatelom i województwom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska.

Cele-polityki-spojnosci-2021-2027-Ideazone.v1-min

Najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów B+R oraz projektów inwestycyjnych są niewątpliwie cele 1, 2 i 6. Pozostałe cele dotyczyć będą bowiem dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, transgranicznych, społecznych, które niekoniecznie będą interesujące dla przedsiębiorców z sektora MŚP:

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa:

Planowanym rezultatem realizacji tego celu będzie rozszerzenie działalności B+R oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce. Spodziewanym rezultatem ma być również poprawa pozycji polskich przedsiębiorstw w światowych łańcuchach dostaw oraz zwiększenie liczby firm, które wykorzystują innowacje. Osiągnięcie powyższych rezultatów ma być możliwe dzięki:

 • Wsparciu wszystkich etapów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach
 • Współpracy przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz sektora publicznego w procesie tworzenia innowacji
 • Wzmocnieniu działań sektora nauki na rzecz gospodarki.

Niniejsze działania nie są niczym nowym. Już w poprzedniej perspektywie priorytetowo traktowano działalność B+R oraz położono wysoki nacisk na innowacje. Miało to swój praktyczny skutek w postaci dużej liczby konkursów wspierających projekty B+R kierowanych do przedsiębiorców. Drugą grupą rezultatów planowanych do osiągnięcia w danym celu będzie zwiększenie automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw oraz zwiększenie zaawansowania cyfrowego firm według m.in.  tzw. koncepcji Przemysłu 4.0. Oczekiwanym rezultatem będzie również wzrost umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, należy zatem spodziewać się kontynuacji naborów w zakresie internacjonalizacji, promocji eksportu oraz promocji na targach i konferencjach.

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa:

Głównym wyzwaniem w ramach tego celu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki. Wśród planowanych działań w tym obszarze wspomina się o:

 • Poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, budynków mieszkalnych i publicznych
 • Budowie/modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła
 • Wymianie nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych 
 • Promocji, doradztwie, podnoszeniu świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kolejnym obszarem działań mają być inwestycje wspierające rozwój infrastruktury energetycznej. Wśród planowanych działań należy wymienić:

 • Inwestycje w infrastrukturę energetyczną
 • Rozbudowa systemu magazynowania energii
 • Rozwój systemów dystrybucyjnych (lokalne stacje gazu ziemnego)
 • Rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych
 • Rozwijanie inteligentnych systemów w energetyce
 • Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej energetyki.

Ostatnim z obszarów działań ma być wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do zaplanowanych działań należą:

 • Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami
 • Rozwój energetyki prosumenckiej, czyli rozproszonych instalacji o małej mocy 
 • Niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE za pomocą instalacji hybrydowych.

W wyżej opisanych obszarach niewiele jest odniesień do działań, których bezpośrednim beneficjentem będą przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy w perspektywie 2014-2020 poszukiwali naborów na realizację mniejszych projektów z obszaru OZE doskonale wiedzą, że dostępność tego typu środków była mocno ograniczona. Na ocenę czy i w jakim stopniu środki z Nowej Perspektywy  trafią ostatecznie do mniejszych przedsiębiorców przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej do czasu opublikowania SzOP dla poszczególnych Programów Operacyjnych.   

Pozostałe obszary dla Celu 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa są następujące:

 • Przystosowanie do zmian klimatu
 • Zrównoważona gospodarka wodna i ściekowa
 • Gospodarka odpadowa i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej
 • Transport niskoemisyjny i mobilność miejska 

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu:

Realizacja zadań w ramach niniejszego celu szczegółowego wynika z przyjętego Europejskiego „Zielonego Ładu”, którego ogólną ideą jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Działania planowane w ramach niniejszego celu mają zapewnić, że wprowadzenie Zielonego Ładu zostanie dokonane w sposób skuteczny i sprawiedliwy, czemu służyć ma powołany do życia Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (dalej „MST”). MST ma koncentrować się na tych regionach i sektorach, które najbardziej ucierpią w wyniku transformacji, biorąc pod uwagę ich zależność od paliw kopalnych, w tym węgla, torfu i ropy naftowej lub procesów przemysłowych generujących intensywną emisję gazów cieplarnianych.

Co z tego wynika dla przedsiębiorcy?

Należy spodziewać się, że więcej środków popłynie do województw, w których rozwinięte jest górnictwo oraz wykorzystywana jest energetyka konwencjonalna. Program MST będzie realizowany tym samym w województwie dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim, a także łódzkim, lubelskim oraz małopolskim. W ramach realizacji danego celu planowane są następujące działania:

 • Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności, szczególnie w branżach innowacyjnych 
 • Wsparcie w sektorze „zielonej energetyki” i ograniczenie niskiej emisji 
 • Zmiana i podnoszenie kwalifikacji pracowników 
 • Regeneracja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych 
 • Podniesienie dostępności wybranych usług publicznych

Najciekawszym zagadnieniem dla przyszłych inwestorów-przedsiębiorców jest kwestia wspierania zmian w profilu gospodarczym, wzrost innowacyjności i rozwój MŚP pozwalający na tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, a także rekultywacja terenów pogórniczych dla poprawy atrakcyjności inwestycyjnej. Należy spodziewać się zatem naborów, których celem będzie przebranżowienie przedsiębiorstw z tych branż, które zostaną „pokrzywdzone” w wyniku wprowadzenia Zielonego Ładu

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu

Bony na cyfryzację na Innovationcast kontakt4