Dotacje dla MŚP — Polska Wschodnia

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

PARP ogłasza nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

Wartość dofinansowania: wartość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynieść od 50.000 zł do 540.000. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000 zł. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis (max. limit to 200.000 euro/3 lata/przedsiębiorstwo).

Budżet konkursu: 1,26 mld zł (ok 4 tys. projektów), z czego każde województwo ma oddzielną pulę środków i projektów.

Termin konkursu: od 3 kwietnia, wnioski można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca. Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczy 200% alokacji na dane województwo. 

Projekt

 • Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r., nie może zostać rozpoczęte przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, założone rozpoczęcie przedsięwzięcia MŚP zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

Kto może złożyć wniosek: MŚP, które

 1. prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wśród kodów PKD znajdują się:
  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
  • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).
 1. prowadziły działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy. O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. pod warunkiem że są spełnione wyżej opisane warunki. 
 2. w latach 2020 lub 2021 odnotował spadek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego w wysokości co najmniej 30 %, liczonych pomiędzy latami 2019/2020 lub 2020/2021. Jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019

Na co jest wsparcie?

Dofinansowane projekty mają na celu rozszerzenie lub dywersyfikację działalności prowadzonej przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura poprzez:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną; 
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników; 
 • usługi doradcze na rzecz rozwoju MŚP.

Wydatki mogą dotyczyć:

 1. w ramach komponentu inwestycyjnego: inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz

2. w ramach komponentu szkoleniowego: podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub

3. w ramach komponentu doradczego: usługi rozwojowe (doradcze) na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Obowiązkowo we wniosku muszą być ujęte działania w ramach jednego z punktów oznaczonych powyżej pogrubieniem. 

Maksymalna kwota wsparcia w ramach komponentu doradczego i szkoleniowego nie może przekroczyć łącznie 30% kwoty wnioskowanego wsparcia.

Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa. 

Kryteria oceny wniosków:

 1. Prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą).
 2. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na terenie województwa, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (ma w nim adres siedziby lub oddziału lub ujawniony w ewidencji CEIDG adres wykonywania działalności gospodarczej).
 3. W publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEIDG, REGON) brak jest informacji (wpisów) o jej zawieszeniu (działalność nie może być zawieszona na dzień złożenia wniosku), o postępowaniu likwidacyjnym albo upadłościowym, albo o ogłoszeniu likwidacji albo upadłości, albo o prowadzonym postępowaniu układowym albo restrukturyzacyjnym.
 4. A.3. Termin realizacji przedsięwzięcia MŚP jest zgodny z założeniami Inwestycji A1.2.1 KPO.
 5. Wnioskodawca posiada prawa i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia MŚP.
 6. Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.
 7. Spadek obrotów 2020/2019 lub 2021/2020 lub 2021/2019 (tylko, jeśli działalność przedsiębiorcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy):
  1. wynosi co najmniej 30%, ale jest niższy niż 40% – 1 pkt,
  2. wynosi co najmniej 40%, ale jest niższy niż 50% – 3 pkt, 
  3. wynosi co najmniej 50% – 5 pkt. 
 8. Przedsięwzięcie MŚP dotyczy rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności Wnioskodawcy:
  1. zaplanowano działania, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe (np. powodujące istotną zmianę dla przedsiębiorstwa lub branży), a rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności przyczyni się do pozyskania szerszej grupy klientów dla oferowanych produktów i usług lub do wejścia i zaangażowania przedsiębiorstwa w nowe obszary działania, w tym w nowe technologie lub rynki w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura (0 pkt albo 1 pkt). Odporność oznacza zdolność do stawienia czoła wstrząsom gospodarczym, społecznym i środowiskowym lub utrzymującym się zmianom strukturalnym w sposób sprawiedliwy, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu;
  2. Wnioskodawca ubiega się o wsparcie przedsięwzięcia MŚP, którego celem jest rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności, w szczególności poprzez: 2.1) unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej, 2.2) zmianę sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług, 2.3) zmiany w asortymencie produktów lub usług będących w ofercie Wnioskodawcy, 2.4) pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców, 2.5) zwiększenie grupy potencjalnych odbiorców, 2.6) wdrożenie metod odmiennych od dotychczas stosowanych metod produkcji lub zastosowanie rozwiązań nowszych niż dotychczas stosowane, zapewniających w szczególności niższe niż dotychczas koszty stosowania rozwiązania, lub niższe niż dotychczas zużycie zasobów, lub materiałów lub energii, lub niższe niż dotychczas obciążenie dla środowiska, np. mniej będzie wytwarzanych odpadów, albo będą one efektywniej wykorzystane, itp;
  3. Wnioskodawca wskazał jako cel przedsięwzięcia MŚP uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi. Wnioskodawca na zakończenie realizacji przedsięwzięcia MŚP musi dysponować gotowym produktem lub usługą – oznacza to zakończenie fazy testów lub badań, w wyniku których został opracowany produkt końcowy.
 9. Zakres przedsięwzięcia MŚP obejmuje obligatoryjny komponent inwestycyjny, tzn. inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną przedsiębiorcy oraz Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane w ramach przedsięwzięcia MŚP działania przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu i celów Inwestycji A1.2.1 KPO.
 10. Wydatki muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów przedsięwzięcia MŚP oraz celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO, przedstawiona została kalkulacja wydatków, przeprowadzone rozeznanie rynku i źródła danych, wydatki są zgodne z Przewodnikiem kwalifikowalności i Regulaminem.
 11. Zgodność z zasadami horyzontalnymi UE.
 12. Zwiększenie wysokości wkładu własnego powyżej minimalnego limitu.
 13. Dodatkowe punkty: zielona transformacja, transformacja cyfrowa, lokalizacja na terenie z ponadprzeciętną stopą bezrobocia lub zagrożonym trwałą marginalizacją.

MŚP składając wniosek o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem jest świadomy, że w umowie zostanie zobowiązany do jego realizacji zgodnie z warunkami przedstawionymi we wniosku i jeżeli za dany warunek zostały przyznane punkty w kryteriach merytorycznych to nie mogą one podlegać zmianom na żadnym etapie realizacji umowy o wsparcie przedsięwzięcia MŚP. 

Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego:

 1. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 2. podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;
 3. podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który:
 4. a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
 5. b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub

W przypadku działalności, dla której przepisy prawa ustanawiają obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji właściwych dla takiej działalności organizacji, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu np.: jeżeli Wnioskodawca prowadzący działalność w branży turystycznej posiada wymienioną w dokumencie rejestrowym działalność PKD: 79.12.Z lub 79.11. B, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki lub dokumentu poświadczającego brak konieczności uzyskania takiego wpisu. Podobnie Wnioskodawca, który prowadzi usługi hotelarskie, jest zobowiązany do przedłożenia wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2023 poz. 1944).

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

Pomoc finansowa dla MŚP w ramach Inwestycji obejmuje pokrycie kosztów inwestycji w projektowanie i produkcję, zakup maszyn, roboty budowlane, inwestycje związane z zieloną transformacją, działania związane z technologią cyfrową oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Wsparcie jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

INWESTYCJE
Zakup automatów, robotów oraz innych maszyn.
WSPARCIE
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
TRANSFORMACJA
Wsparciem finansowym objęte jest opracowanie mapy drogowej określającej ścieżkę transformacji i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
TECHNOLOGIE CYFROWE
Dofinansowanie pozwoli na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie zaawansowanych technologii.
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW
Dofinansowanie obejmuje koszty szkoleń i doradztwa, które pomogą w efektywnym wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych.
POMOC DE MINIMIS
Dofinansowanie umożliwi osiągnięcie nowego poziomu efektywności, konkurencyjności oraz innowacyjności

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości. Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości na adres: kontakt@ideazone.pl