Krajowy Plan Odbudowy - główne założenia instrumentu

Krajowy Plan Obudowy 2022

Dowiedz się więcej na temat nowych dotacji dla przedsiębiorców z Funduszu Odbudowy

Budżet KPO Założenia KPO

Krajowy Plan Odbudowy

Akceptacja KPO zbliża się wielkimi krokami, Polsce może przypaść nawet ok. 23,9 mld EUR w postaci dotacji oraz ok. 34,2 mld EUR w postaci finansowania zwrotnego. Z artykułu dowiesz się więcej na temat nowego instrumentu finansowego UE oraz potencjalnych korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusz Odbudowy - Lepiej później niż wcale

Fundusz Odbudowy to spóźniony program, który ma szansę wypełnić lukę między obiema perspektywami finansowymi. Pierwsze wzmianki o powstaniu Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) pojawiły się już w lipcu 2020 roku. Zgodnie z zapowiedziami Polska miała być jednym z największych beneficjentów Funduszu. Czym jest Fundusz Odbudowy? Stanowi on odpowiedź Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania będące następstwem pandemii Covid-19. Celem Funduszu jest odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie gospodarek na przyszłe, podobne i nieprzewidziane wyzwania. Fundusz Obudowy składa się z kilku programów. Największa częścią FO jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Podstawą dla wydatkowania środków jest tzw. Krajowy Plan Obudowy (KPO).

KPO – ile środków trafi do przedsiębiorców w formie bezzwrotnych grantów?

Łączny budżet na realizację KPO ma wynieść 58,1 mld EUR, z tego 23,9 mld EUR na bezzwrotne granty oraz 34,2 mld EUR na pożyczki. Na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić jaka część środków trafi do przedsiębiorców. Do niepokojących sygnałów z perspektywy MŚP należy fakt, że do beneficjentów KPO należą nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także samorządy oraz instytucje publiczne. Podając za przykład wydatkowane już środki z instrumentu React-EU (dodatkowa pula środków, które województwa otrzymały do rozdysponowania w ostatnim czasie) można dostrzec wyraźny trend, konsumowania środków przez instytucje publiczne.

Chociaż środki z REACT-EU mogły być przeznaczane na transformację cyfrową, OZE i poprawę dostępności służby zdrowia, większość województw decydowała się na dotowanie służby zdrowia. W przypadku interwencji w transformację cyfrową, środki były konsumowane na rzecz tworzenia e-usług publicznych, których beneficjentami były samorządy. Również w przypadku OZE, część województw decydowała się na finansowanie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, bądź inwestycje w sieć dystrybucji energii. Nielicznymi wyjątkami są: nabór ogłoszony w ramach RPO Lubelskiego na OZE dla przedsiębiorców oraz planowany nabór na cyfryzację przedsiębiorstw planowany do ogłoszenia w woj. łódzkim. Część województw zdecydowała się również przeznaczyć środki z REACT-EU na dofinansowanie już wybranych projektów w poprzednich konkursach. Trend konsumowania ww. środków na cele publiczne był jednak mocno zarysowany.

Główne założenia KPO Polski

Środki z KPO mają być przeznaczana na następujące obszary wsparcia: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Zielona energia i zmniejszenie energochłonności; Transformacja cyfrowa; Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; Zielona, inteligentna mobilność. Środki z KPO mają być przeznaczane na te obszary funkcjonowania kraju oraz przedsiębiorców, które pozwolą lepiej przeciwdziałać następstwom pandemii covid-19. Transformacja cyfrowa stanowi naturalny trend, który wymusiła na nas pandemia Covid-19. W wyniku pandemii wzrosło znaczenie technologii IT w świadczeniu usług prywatnych i publicznych. Jak zwykle w programach unijnych nie mogło zabraknąć obszaru związaną z ekologią, obejmującą inwestycje w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej. Środki z funduszu zostaną również przeznaczone na dofinansowanie służby zdrowia.

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Duża szansa na granty inwestycyjne dla MŚP (4,5 mld EUR)

Potencjalne obszary wsparcia dla MŚP na innowacje i inwestycje przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom dofinansowania w woj. wielkopolskim i dolnośląskim 2022-2027

Poziom dofinansowania w woj. wielkopolskim i dolnośląskim 2022-2027

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Niewielka szansa na granty dla MŚP z zakresu OZE (5,7 mld EUR)

Zgodnie z analizą KPO małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą stanowić raczej bezpośrednich beneficjentów komponentu. W komponentu wspierane będą samorządy oraz wytwórcy ciepła. Cel OZE będzie realizowany w głównej mierze poprzez poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, placówkach oświatowych oraz obiektach lokalnej aktywności społecznej. Dodatkowo, środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowej energii elektrycznej. Część środków zostanie również wykorzystana na inwestycje w technologie wodorowe, w tym wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru. Pewne środki będą mogły trafić do przedsiębiorców w ramach inwestycji w rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez klastry energii, spółdzielnie energetyczne (97 mln EUR). Odbiorcą konkursu mają być m.in. samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone w regulaminie.

Transformacja cyfrowa

Prym e-usług publicznych przed transformacją cyfrową MŚP (2,8 mld EUR)

Zgodnie z analizą KPO małe i średnie przedsiębiorstw nie będą stanowić głównego odbiorcy danego komponentu. W celach szczegółowych prym wiodą inwestycje infrastrukturalne, takie jak dostęp do szybkiego Internetu na terenach wykluczonych cyfrowych. Skupiono się również na inwestycjach w e-usługi oferowane przez podmioty publiczne, w tym inwestycje w doposażenie szkół oraz rozwój e-kompetencji pracowników administracji publicznej. Ostatnim z celów szczegółowych jest poprawa cyberbezpieczeństwa. W tym przypadku zrealizowanych 8 indywidualnych projektów, których celem będzie poprawa cyberbezpieczeństwa w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Wsparcie służby zdrowia na poziomie centralnym (4,1 mld EUR)

Odbiorcom grantowym danego komponentu będzie służba zdrowia, celem inwestycji będzie poprawa stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych, takich jak choroby zakaźne, onkologia, kardiologia, psychiatria i pediatria. Zostaną również zrealizowane inwestycje w zakresie modernizacji i doposażenia obiektów dydaktycznych, w celu zwiększenia liczby personelu medycznego, w tym pielęgniarek i lekarzy. Planowane jest również utworzenie specjalistycznych centrów badawczych i analitycznych na potrzeby nauk badawczych.

Zielona, inteligentna mobilność

Zielona, inteligentna mobilność (6,8 mld EUR)

Część grantowa danego komponentu skupiać się będzie w głównej mierze na realizacji inwestycji transportowych, w tym inwestycjach kolejowych oraz odnowie taboru kolejowego. Zostanie sfinansowany również zakup autobusów zero i niskoemisyjnych. Dodatkowo planowana jest poprawa bezpieczeństwa transportu oraz unowocześnienie systemu transportowego poprzez wdrożenie cyfrowych.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych konkursów z KPO?

Krajowy Plan Odbudowy Polski nie został jeszcze zaakceptowany przez Komisję Europejską. W ostatnim miesiącu można odnotować jednak szereg zdarzeń, które przybliżają Polskę do dodatkowych środków z unijnego budżetu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony z listą aktualnych konkursów UE, na której będzie publikować planowane nabory w ramach KPO.

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, pozyskanie finansowania zewnętrznego, do wdrożenia i rozwoju. Chcesz otrzymywać informacje o nowych naborach dla przedsiębiorców? Zapisz się do naszego newslettera. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu.