Dotacje dla MŚP — Polska Wschodnia

"Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

"Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP"

„Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP" to nazwa projektu grantowego, który ma zostać uruchomiony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Instrument będzie skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników. Umożliwia wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych, które przyspieszą rozwój przedsiębiorstwa.

Do kogo skierowany jest nabór? 

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Sposób składania wniosków (wg SOI)

Elektronicznie za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Projektów (ISOP) wraz z częścią finansową Wniosku w formacie Excel i PDF, bez pozostałych załączników oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Przedsiębiorstwo może pozyskać dofinansowanie o równowartości:

 • minimalnie: 40.000 €
 • maksymalnie 200 tys. euro. Niemniej, intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto projektu.

Granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych (oprogramowanie), środków trwałych (sprzęt IT) oraz szkolenia dla pracowników.

Obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu:

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
 •  

Z projektu Dig.IT można sfinansować:

W części obligatoryjnej projektu (jako koszty dominujące):

 • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.,

W części fakultatywnej (jako koszty uzupełniające):

 • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
 • koszty niezbędnych środków trwałych.

Obecnie, w obliczu braku podpisanej umowy z Ministerstwem, ARP S.A. nie jest w stanie określić dokładnych dat rozpoczęcia projektu, ani dalszych jego szczegółów. ARP S.A. oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa w zakresie złożonych przez nią propozycji.

Prawdopodobne warunki udziału w konkursie (zgodnie z informacją z ARP S.A., bazujące na projekcie Sieć Otwartych Innowacji – SOI) :

Warunki udzielania pomocy de minimis

Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów kwalifikowalnych wynosi 70%.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis weryfikowane będzie, czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych
(z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro (w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 000 euro) w okresie trzech lat podatkowych.

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP (System Udostępniania Danych O Pomocy). Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku.

Warunki udzielania pomocy de minimis

 • Grantobiorca nie może przenieść praw do oprogramowania ani udzielić na nią licencji, sublicencji w trakcie trwania Projektu oraz przez Okres trwałości Projektu (3 lata);
 • zakupione WNiP ma podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zakupione WNiP ma stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związana z Projektem przez Okres trwałości Projektu;
 • WNiP ma być nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie będą Powiązane z Grantobiorcą (kapitałowo, osobowo bądź faktycznie)

Kryteria formalne (wg SOI) – Wnioskodawca:

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o Grant.

 • jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • ma status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 • posiada formalne zdolności do zawarcia Umowy o powierzenie grantu.

 • Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej.

 • Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

  Realizacja projektu musi być zgodna z Wnioskiem o powierzenie grantu. Nie można rozpocząć realizacji projektu przed spełnieniem się warunku zawieszającego określonego w Umowie warunkowej, projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku.

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

Niezbędne do realizacji projektu
Zakup automatów, robotów oraz innych maszyn.
Zgodne z budżetem projektu, wnioskiem o dofinansowanie, postanowieniami umowy o dofinansowanie, dokumentacją konkursową
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
Poniesione w terminach realizacji projektu i wykazane we wniosku o płatność
Wsparciem finansowym objęte jest opracowanie mapy drogowej określającej ścieżkę transformacji i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
Poniesione w sposób efektywny, gospodarny i oszczędny
Dofinansowanie pozwoli na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie zaawansowanych technologii.
Zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z regulaminem konkursu i polityką rachunkowości
Dofinansowanie obejmuje koszty szkoleń i doradztwa, które pomogą w efektywnym wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości. Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości na adres: kontakt@ideazone.pl