Fundusze Norweskie 2022 dotacje na innowacje ekologiczne

Nabór zakończony

Fundusze Norweskie 2022

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY NEWSLETTER

Dotacje na innowacje w obszarze wód lub ich bezpośredniego otoczenia

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Już w lutym 2022 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach Funduszy Norweskich 2022 w zakresie innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich. W ramach dotacji będzie można sfinansować inwestycje polegające na opracowaniu, zastosowaniu / wprowadzeniu na rynek produktów lub usług, które przyczynią się do poprawy czystości wód. Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji projektu, wielkości firmyoraz rodzaju kosztów kwalifikowalnych. Inwestycje w portach morskich lub śródlądowych finansowane są w 80%. Z kolei refundacja kosztów prac badawczo-rozwojowych wynosi do 45%. Wydatki inwestycyjne realizowane przez mikro i małe firmy w województwach Polski Wschodniej mogą liczyć nawet na 70% dofinansowania.

Minimalny poziom dofinansowania projektu to równowartość 200 tys. EUR. Maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 2 mln EUR.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie całej Polski. W celu ubiegania się o dofinansowanie Twoja firma musi osiągnąć przychody na poziomie co najmniej 20 tys. EUR w jednym z ostatnich 3 lat obracunkowych. Twój projekt musi przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia. W celu ubiegania się o dofinansowanie Twoja firma musi wykazać zdolność finansową do sfinansowania inwestycji. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach naboru można sfinansować koszty związane z prowadzeniem prac B+R, koszty inwestycyjne, takie jak zakup maszyn i urządzeń, roboty budowlane oraz koszt zakupu lub wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowym elementem projektu może być sfinansowanie kosztów usług doradczych.

Koszty inwestycyjne
Maszyny i urządzenia, roboty budowlane, WNiP, dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska, które przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń wód i ich otoczenia.
Prace Badawczo-Rozwojowe
Koszty związane z prowadzeniem prac rozwojowych nad nowymi produktami lub usługami, które doprowadzą do ograniczenia zanieczyszczeń wód i ich otoczenia.
Usługi doradacze
Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, które nie mają charakteru stałego i nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa.