Bony na cyfryzację – dotacje na wdrożenie technologii cyfrowych! - Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością - Ideazone

Bony na cyfryzację – dotacje na wdrożenie technologii cyfrowych!

Już we wrześniu tego roku organizowany jest nowy konkurs dla przedsiębiorców w Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Możesz otrzymać nawet 255 000 PLN dofinansowania na sfinansowanie wdrożenia technologii cyfrowych w twojej firmie! Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu


Bony na cyfryzację Ideazone.png

Termin naboru

Nowy nabor rozpocznie się już 20 września 2021 roku. Należy się spieszyć, ponieważ jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% budżetu konkursu, termin może ulec skróceniu. O skróceniu naboru PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed zakończenia naboru.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór Bony na cyfryzację skierowany jest do Małych i Średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski. Nie występują żadne ograniczenia terytorialne, o wsparcie mogą ubiegać się firmy ze wszystkich województw Polski. Priorytetowo będą traktowane przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach kodów PKD, szczególnie dotkniętych przez następstwa pandemi COVID-19 (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Jaki jest cel naboru?

Celem naboru jest łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 i ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co możesz otrzymać wsparcie?

Możesz otrzymać dofinansowanie na sfinansowanie finansowanie projektów polegających na wdrożeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów w przedsiębiorstwie w warunkach epidemii. Kosztami mogą być przede wszystkim:

 • Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu.
 • Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania firmy w warunkach pandemii COVID-19 lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Warunki finansowe konkursu

Budżet konkursu Bony na cyfryzację wynosi aż 110 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie (poziom refundacji wydatków) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli równowartość 255 000 PLN! Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych, czyli wartość twojego projektu nie może przekroczyć 300 000 PLN. Co istotne, wsparcie przyznawane jest w formie ryczałtu, co oznacza uproszczoną procedurę rozliczania projektu.

Ograniczenia odnośnie terminów realizacji projekt

W nowym naborze możesz sfinansować wydatki poniesione nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Sam projekt nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, okres realizacji projektu nie może przekroczyć termin 31 grudnia 2023 roku.

Kryteria wyboru projektu – jak zwiększyć swoje szansę na otrzymanie dofinansowanie?

Należy spodziewać się wysokie zainteresowania naborem ze strony innych przedsiębiorców. W przypadku, gdy kilka projektów będzie miało tą samą liczbę punktów kryteriami rozstrzygającymi będą:

Kryterium rozstrzygające I stopnia – wyższą pozycję osiągną wnioskodawcy, którzy osiągnęlispadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019:

 • od 30% do 40% – 0 pkt,
 • powyżej 40% – 1 pkt,
 • powyżej 50% – 2 pkt,
 • powyżej 60% – 3 pkt,

Kryterium rozstrzygające II stopnia – wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę w województwie z niższą wartością wskaźnika „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw”.

Kryterium rozstrzygające III stopnia – Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca. Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których siedziba Wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

Lista kodów PKD, które będą premiowane w konkursie

W nowym konkursie organizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości premiowane będą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach poniższych kodów PKD:

 • 47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
 • 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z,  Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z, – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.32.Z,  Działalność taksówek osobowych
 • 49.39.Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 55.10.Z, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B, Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z, Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z, Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 59.11.Z,  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z,  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z, Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z, Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 71.11.Z, Działalność w zakresie architektury
 • 74.20.Z, Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A, Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z,   Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A, Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.51.Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z, Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A, Nauka języków obcych
 • 85.59.B, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.60.Z,  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
 • 86.90.A, Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D, Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z,  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z, Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.Z, Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z, Działalność muzeów
 • 93.11.Z, Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z, Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z, Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A, Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z,  Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.02.Z, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.04.Z, Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu.